top of page
bv_iconOrange2.png

BIZNESA VĒSTNIECĪBAS

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šīs “Biznesa Vēstniecības” privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

PERSONAS DATU PĀRZIŅA UN PERSONAS DATU
AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA KONTAKTINFORMĀCIJA

Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SilJa Invest”,
reģistrācijas numurs: LV40203099277,
adrese: Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV2167,
tālrunis: 26 525 475, e‑pasts: projekti@biznesavestnieciba.com.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

Lekciju, meistarklašu un pasākumu organizēšana, telpu rezervācija un noma

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu iespēju apmeklēt pasākumus
un reģistrēties dalībai tajos.

Ja Jūs nesniegsiet Mums nepieciešamos personas datus,
Mēs nevarēsim nodrošināt tiesību aktos noteikto pienākumi izpildi.

Pasākumu apmeklētājs, reģistrējoties dalībai pasākumā, apliecina savu brīvu gribu dalībai konkrētajā pasākumā un savu personas datu apstrādei ievērojot šajos Noteikumos noteikto apjomu, mērķi un termiņu. Datu subjekts ir informēts, ka pasākuma norises laikā Dalībnieks tiek fiksēts audiovizuālā un vizuālās mākslas darba (fotogrāfijas) veidā (turpmāk – Fiksācija). Sacensību organizators ir tiesīgs izmantot Fiksāciju jebkādā veidā kopumā vai pa daļām, atļaut vai aizliegt tās izmantošanu ar vai bez atlīdzības, saņemt atlīdzību par izmantošanu. Šī dotā piekrišana ir spēkā visās pasaules valstīs bez laika ierobežojuma. Dalībnieks ir informēts, ka pasākuma organizators izmantos šīs tiesības brīvi pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā ir tiesīgs nodot tās tālāk trešajām personām.

bottom of page